تبلیغات
isarnews - درگیری ماموران انتظامی با سارقین مسلح در گلپایگان
 
isarnews
مطالب وبلاگ لزوما دربر گیرنده عقاید نویسنده وبلاگ نیست.
 
 
ﺷﻬﺎﺩﺕ ﻣﺎﻣﻮﺭﺍﻥ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺩﺭ ﺩﺭﮔﯿﺮﯼ ﺑﺎ ﺳﺎﺭﻗﺎﻥ
ﻣﺴﻠﺢ ﺩﺭ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻥ
ﺩﺭﮔﯿﺮﯼ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺎ ﺳﺎﺭﻗﺎﻥ ﻣﺴﻠﺢ ﺳﺒﺐ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺳﻪ ﻣﺎﻣﻮﺭ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺩﺭﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﻭ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺩﺭ
ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻥ ﺷﺪ .
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﺧﺒﺮﺁﻧﻼﯾﻦ، ﺷﺎﻣﮕﺎﻩ ﺷﻨﺒﻪ 6 ﺩﯼ ﻣﺎﻩ ﻭﺭﻭﺩ ﺳﺎﺭﻗﺎﻥ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎﯼ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﻣﻨﺠﺮ
ﺑﻪ ﺩﺭﮔﯿﺮﯼ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺭﻗﺎﻥ ﻭ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺳﻪ ﺗﻦ ﺍﺯ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺷﺪ .
ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺍﻣﻨﻴﺘﻲ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺍﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﺍﯾﺴﻨﺎ ﮔﻔﺖ : ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺩﺭﮔﻴﺮﻱ ﻣﺎﻣﻮﺭﺍﻥ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﮔﻠﭙﺎﻳﮕﺎﻥ ﺑﺎ ﺳﺎﺭﻗﺎﻥ ﻣﺴﻠﺢ، ﺳﻪ ﻣﺎﻣﻮﺭ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺭﺳﻴﺪﻧﺪ .
ﺭﺳﻮﻝ ﻳﺎﺣﻲ ﺩﺭ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﻔﺖ : ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺭﻗﺎﻥ ﻣﺴﻠﺢ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﮔﻠﭙﺎﻳﮕﺎﻥ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺷﺐ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﺩﺭﮔﻴﺮﻱ ﺑﺎ ﻣﺎﻣﻮﺭﺍﻥ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺁﻥﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻼﻛﺖ ﺭﺳﻴﺪ .
ﺍﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ : ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﭘﻠﻴﺲ، ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻣﺎﻣﻮﺭﺍﻥ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺭﺳﻴﺪﻧﺪ .
ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺍﻣﻨﻴﺘﻲ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺍﻓﺰﻭﺩ : ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﭘﻠﻴﺲ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮﻱ ﺳﺎﺭﻗﺎﻥ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺗﺎ
ﻛﻨﻮﻥ ﻫﻴﭻ ﯾﮏ ﺍﺯ ﺁﻥﻫﺎ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮ ﻧﺸﺪﻩﺍﻧﺪ .
ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻥ؛
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺩﺭ ﺩﺭﮔﯿﺮﯼ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺳﺎﺭﻗﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﺎﻣﻮﺭﺍﻥ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ، ﺳﻪ ﻣﺎﻣﻮﺭ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺷﻤﯽ، ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺭﺳﯿﺪﻧﺪ .
ﻇﻬﺮ ﺷﻨﺒﻪ ﺍﺯ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎﯼ ﺷﻬﺮ ﺍﻟﯿﮕﻮﺩﺭﺯ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ ﺳﺮﻗﺘﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺳﺎﺭﻗﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﺷﻬﺮ ﺧﻤﯿﻦ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﻣﺘﻮﺍﺭﯼ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﻣﺎﻣﻮﺭﺍﻥ ﭘﻠﯿﺲ ﺩﺭﮔﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ .
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ، ﺩﺭﮔﯿﺮﯼﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﻭﺳﺘﺎﯼ ﺳﻌﯿﺪﺁﺑﺎﺩ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻥ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﺎﻣﻮﺭﺍﻥ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﭘﺲ
ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺳﺎﺭﻗﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭﮔﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ .
ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﺭﻗﺎﻥ ﯾﮏ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯼ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺧﻤﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻥ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺭﺍ ﮔﺮﻭﮔﺎﻥ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﻭ
ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣَﺮﻍ ـ ﻣﺮﺯ ﺑﯿﻦ ﺧﻤﯿﻦ ﻭ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻥ ﻣﯽﺭﺳﻨﺪ ﺍﯾﻦ ﮔﺮﻭﮔﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺿﺮﺏ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﺎ
ﻣﺠﺮﻭﺡ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪﯼ ﺁﯾﺖﺍﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪﯼ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻥ ﺁﻣﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺎﻣﻮﺭﺍﻥ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻭ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ
ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﺎﻣﻮﺭﺍﻥ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻭ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﺎ ﻣﺠﺮﻭﺡ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺧﻮﺩﺭﻭﯼ
ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻭ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﺗﯿﺮﺍﻧﺪﺍﺯﯼ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮﺍ ﺳﺎﺭﻗﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭﯼ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺷﻤﯽ، ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ
ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻥ ﻭ ﺳﺮﺑﺎﺯ ﻭﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺭﺳﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﺍﺳﻠﺤﻪ ﻭ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﻠﯿﺲ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .
ﺍﯾﻦ ﺳﺎﺭﻗﺎﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﺭﻭﺳﺘﺎﯼ ﻭﺍﻧﺸﺎﻥ ﺧﻮﺍﻧﺴﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﻠﯿﺲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﻭ ﺩﻭ
ﺳﺮﺑﺎﺯ ﺩﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻣﺠﺮﻭﺡ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ . ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻣﺠﺮﻭﺣﺎﻥ ﺑﺪﺣﺎﻝ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ 5 ﻧﻔﺮ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺭ
ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺍﺗﺎﻕ ﻋﻤﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
نوع مطلب :
برچسب ها : درگیری در گلپایگان، نیروی انتظامی، شهادت مامورین انتظامی در گلپایگان،
لینک های مرتبط :


شنبه 18 خرداد 1398 07:33 ق.ظ

Hi there! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing several weeks of hard work due to no data backup. Do you have any solutions to prevent hackers?
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


ما ایرانیان غیرتمند صرف نظر از عقاید سیاسی و ... مدیون شهداء و جانبازان و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس هستیم

مدیر وبلاگ : منصور رضایی زاده
نظرسنجی
آیا با برقراری رابطه دیپلماتیک با امریکا موافقید؟

جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :