تبلیغات
isarnews - قانون جامع ایثارگری- متن کامل-قسمت 2
 
isarnews
مطالب وبلاگ لزوما دربر گیرنده عقاید نویسنده وبلاگ نیست.
 
 
ماده 36 – به منظور ساماندهی موضوع اشتغال مشمولان این قانون در سیاستگذاریهای كلان، رئیس بنیاد در شورای عالی اشتغال عضویت خواهد داشت.

فصل ششم – معیشت و رفاه
    ماده 37 - كسورات بازنشستگی سهم اسرا، آزادگان و جانبازان شاغل و حالت اشتغال در دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون به شرح تبصرههای زیر حسب مورد تأمین و پرداخت میگردد.
    تبصره 1 - كلیه دستگاههای اجرائی موظفند از محل اعتبارات مصوب و در قالب تخصیص اعتبار ابلاغی نسبت به تأمین و پرداخت كسورات بازنشستگی سهم اسرا، آزادگان و جانبازان در دستگاه مربوط اقدام نمایند.
    تبصره 2 - شركتهای دولتی، بانكها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادهای عمومی غیردولتی كه از بودجه عمومی دولت استفاده میكنند و شركتهایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، موظفند از محل هزینه عملیات جاری خود نسبت به پرداخت كسورات بازنشستگی سهم اسرا، آزادگان و جانبازان شاغل و حالت اشتغال در مؤسسات مربوط اقدام نمایند.
    تبصره 3 – دولت مكلف است به منظور پرداخت كسورات بازنشستگی سهم اسرا، آزادگان و جانبازان شاغل در بخش غیردولتی مشمول قانون كار و تأمین اجتماعی اعتبار لازم را هر ساله در لوایح بودجه سنواتی كل كشور پیشبینی نموده و در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار دهد.

    ماده 38 - حقوق و مزایای پرسنل وظیفه و نیروهای داوطلب غیرشاغل در دستگاههای موضوع ماده(2) این قانون كه به صورت بسیج مردمی از سوی مراجع ذی‌صلاح نظیر نیروی مقاومت بسیج، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش، كمیته امداد امام خمینی(ره) ، جهاد سازندگی، سازمان تبلیغات اسلامی، حوزههای علمیه و
جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به جبهه اعزام و به دلیل حضور در جبهه و یا براثر ترور شهید، مفقودالاثر، جانباز از كارافتاده كلی و آزاده از كارافتاده كلی گردیدهاند، طبق مقررات، همطراز كادر نیروهای مسلح تعیین و توسط بنیاد پرداخت خواهد شد.
    تبصره – حقوق وظیفه جانبازان غیرحالت اشتغال مشمول قوانین نیروهای مسلح براساس مقررات مربوط در نیروهای مسلح محاسبه و توسط نیروی مربوط پرداخت میگردد.

    ماده 39 – حقوق و مزایای حالت اشتغال مستخدمان شهید، مفقودالاثر، اسرا، آزادگان و جانبازان از كار افتاده كلی دستگاهها، اعم از كشوری و لشكری براساس قوانین و مقررات استخدامی نیروهای مسلح محاسبه میگردد.
    تبصره 1 – حقوق و مزایای اسرا، آزادگان و جانبازان ازكارافتاده كلی توسط دستگاه مربوط و حقوق و مزایای شهدا و مفقودالاثرها توسط بنیاد پرداخت میگردد.
    تبصره 2 – حقوق حالت اشتغال جانبازان و آزادگان از كارافتاده كلی موضوع مواد(38) و (39) این قانون در صورت اشتغال در دستگاههای موضوع بند(الف) ماده(2) این قانون قطع میگردد.

    ماده 40 – حقوق بازنشستگی شهدا، جانبازان و آزادگان مشمول قانون حالت اشتغال، معادل آخرین حقوق و مزایای دریافتی تعیین و هر ساله متناسب با افزایش ضریب حقوق شاغلان اضافه و به شكل تبصرههای زیر عمل میشود.
    تبصره 1 – حقوق بازنشستگی مشمولان قانون حالت اشتغال، اعم از اینكه دراجرای قانون مذكور و یا سایر قوانین و مقررات مربوط بازنشسته شده باشند مشابه كاركنان همطراز (بازنشسته در سال تصویب این قانون) تطبیق و اعمال میگردد.
    تبصره 2 – حقوق بازنشستگی و وظیفه شهدا، جانبازان و آزادگان غیرمستخدم دولت توسط بنیاد و حقوق بازنشستگی و وظیفه جانبازان و آزادگان مستخدم دولت توسط صندوق بازنشستگی دستگاه ذیربط پرداخت میگردد.
    تبصره 3 – مشمولان قانون حالت اشتغال هنگام نیل به بازنشستگی از كلیه امتیازات منظورشده برای شاغلان همطراز (مانند پاداش پایان خدمت وغیره) برخوردار میگردند. دستگاه مجری حكم حقوق بازنشستگی مكلف به تأمین و پرداخت حقوق و امتیازات مذكور خواهد بود.

  
ماده 41 - جانبازان بیست و پنج درصد(25%) و بالاتر، آزادگان و خانوادههای شاهد و خانواده جانبازان هفتاد درصد (70%) در صورت مسافرت داخلی از طریق هریك از شركتهای دولتی یا خصوصی هواپیمایی، راهآهن و كشتیرانی با ارائه كارت ایثارگری و یا معرفینامه بنیاد از پرداخت پنجاه درصد(50%) هزینه بلیط مسافرت معاف میباشند.
    تبصره 1 – كلیه مشمولان این ماده از پرداخت هزینه بلیط اتوبوس و مترو (داخل شهری) معاف میباشند.
    تبصره 2 - مشمولان این ماده در پروازهای خارجی با معرفینامه بنیاد برای یك‌بار در سال از پنجاه درصد (50%) تخفیف مستقیم بهای روز فروش بهرهمند می‌باشند.
    تبصره 3 - تخفیف موضوع این ماده در بخشهای دولتی و خصوصی توسط بنیاد تأمین و پرداخت میشود.

    ماده 42 - معافیت ایثارگران و فرزندان ذكور آنان و برادران شهدا از انجام خدمت وظیفه عمومی طبق قانون نظام وظیفه عمومی و اصلاحات آن و تدابیر فرمانده كل نیروهای مسلح خواهد بود.

    ماده 43 - سازمان حج و زیارت موظف است هر ساله پنج درصد (5%) تا
ده درصد (10%) از سهمیه حج تمتع را به جانبازان و آزادگان و همسران آنان، همسر و والدین شاهد كه توسط بنیاد معرفی و برای اولین بار مشرف میشوند اختصاص دهد.

    ماده 44 - وزارت كشور ضمن هماهنگیهای لازم نسبت به ارائه خدمات ترددی از جمله آرم و كارت تردد و مجوز ورود به محدوده طرح ترافیك و مناطق مربوط را برای جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر، براساس معرفینامه بنیاد به صورت رایگان فراهم نماید.

    ماده 45 - دولت مكلف است سالانه اعتبار و تسهیلات لازم را برای تهیه خودرو مناسب برای كلیه جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر و آن تعداد از جانبازان بیست و پنج درصد (25%) الی چهل و نه درصد (49%) كه به تشخیص كمیسیون پزشكی بنیاد از نظر جسمی محدودیت حركتی دارند، پیشبینی نماید.
    تبصره 1 - آن تعداد از همسر و فرزندان شاهد و آزادگانی كه به تشخیص كمیسیون پزشكی بنیاد معلول شناخته میشوند میتوانند از تسهیلات موضوع این ماده استفاده نمایند.
    تبصره 2 – آییننامه چگونگی واگذاری، میزان تسهیلات، كارمزد و میزان كمك بلاعوض توسط بنیاد و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

    ماده 46 - دولت مكلف است نسبت به تأمین و پرداخت پنجاه درصد (50%) هزینه بیمه عمر خانوادههای شاهد، جانبازان و آزادگان كه توسط هیچیك از دستگاههای دولتی تحت پوشش بیمه مذكور نمیباشند، اقدام نماید.

    ماده 47 - دولت مكلف است همه ساله مبلغی را به منظور كمك به صندوق ذخیره ایثارگران كه توسط بنیاد تشكیل خواهد شد در بودجه سالانه بنیاد پیشبینی نماید.

    ماده 48 - بنیاد مكلف است پس از فوت هریك از ایثارگران غیرمستخدم دولت، كمك هزینه فوت همانند مشمولان قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینههای ضروری به كاركنان دولت مصوب 26/2/1375 و اصلاحیههای بعدی آن، به خانواده آنان مشروط بر اینكه به موجب قوانین و مقررات دیگری دریافت ننموده باشند، پرداخت نماید.
    تبصره - دستگاههای اجرائی كشوری و لشكری برای ایثارگران مستخدم خود، طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام مینمایند.

    ماده 49 – دستگاههای اجرائی مشمول این قانون موظفند برای مساعدت در امر ازدواج خانواده شاهد، آزادگان، جانبازان و فرزندان آنان برای یك نوبت هدیه ازدواج موضوع مفاد قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینههای ضروری به كاركنان دولت مصوب 26/2/1375 و اصلاحیههای بعدی آن را به میزان دوبرابر پرداخت نمایند.
    تبصره – پرداخت هدیه ازدواج به مشمولان این ماده كه تحت پوشش دستگاههای اجرائی نیستند بهعهده بنیاد است.

    ماده 50 - تسهیلات بانكی (وام) بابت مساعدت در امر ازدواج خانواده شاهد ، جانبازان ، آزادگان و فرزندان آنان برای یك نوبت به میزان دوبرابر ضوابط بانكی از سوی شورای پول و اعتبار به صورت قرضالحسنه تعیین میگردد.

    ماده 51 - كلیه دستگاههای اجرائی مشمول این قانون موظفند به شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و آزادگان شاغل مبلغی معادل بیست و پنج درصد (25%) حداقل حقوق كاركنان دولت را كه هر ساله توسط دولت تعیین میشود، به عنوان فوقالعاده ایثارگری به طور ماهانه پرداخت نمایند.
    تبصره 1 - به افراد موضوع ماده مذكور كه در استخدام دولت نیستند مبلغ یادشده توسط بنیاد تأمین و پرداخت میگردد.
    تبصره 2 – این فوقالعاده ایثارگری به جانبازان و آزادگان از كارافتاده كلی كه از حقوق حالت اشتغال مطابق مواد (38) و (39) این قانون برخوردار گردیدهاند تعلق نخواهد گرفت.

    ماده 52 – بیمه درمانی فرزندان ذكور شهدا پس از فراغت از تحصیل تا زمان اشتغال حداكثر به مدت سه سال توسط بنیاد محاسبه و پرداخت میگردد.

    ماده 53 – كلیه دستگاههای مشمول این قانون موظفند مرخصی استحقاقی و عملیاتی استفاده نشده شهدا و مفقودان را به ازای هر ماه طلب مرخصی آنان معادل یك ماه آخرین حقوق و مزایای دریافتی آنان محاسبه و از سوی دستگاههای ذیربط پرداخت نمایند.

    ماده 54 – كاركنان شهید و جانباز و آزاده ازكارافتاده كلی همانند سایر كاركنان شاغل دستگاهها، از كلیه تسهیلات اجتماعی، رفاهی، آموزشی و خدمات قابل ارائه به كاركنان دستگاهها، نظیر دفترچه اتكا، علاوه بر تسهیلات بنیاد برخوردار خواهند شد.

    ماده 55 – جانبازان و آزادگان ازكارافتاده كلی مشمول این قانون چنانچه قبل از سن بازنشستگی فوت نمایند، عائله تحت تكفل آنان از حقوق و مزایای حالت اشتغال تا سن بازنشستگی برخوردار خواهند شد.

    ماده 56 – صددرصد (100%) حقوق و فوقالعاده شغل و سایر فوقالعادهها اعم از مستمر و غیرمستمر شاهد، جانبازان و آزادگان از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.

    ماده 57 – مرخصی‌های استحقاقی آزادگان شاغل در طول ایام اسارت كه براساس ماده (13) قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزادشده) پس از ورود به كشور مصوب 13/9/1368 سنوات خدمتی آنان دوبرابر محاسبه و ذخیره شدهاست، براساس آخرین حقوق و مزایای فرد قابل پرداخت خواهد بود.
    همچنین آزادگانی كه بعد از اسارت شاغل شدهاند از این مزایا برای مدت اسارت بهرهمند خواهند شد.

    ماده 58 - وزارت دادگستری با همكاری قوه قضائیه نسبت به ارائه خدمات حمایت قضائی از خانواده شاهد، جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و آزادگان در مراجع قضائی جهت دفاع و استیفای حقوق آنان اقدام نماید.
    تبصره 1 - هزینه ارائه خدمات حمایت قضائی از محل اعتبارات مصوب بنیاد تأمین و پرداخت میگردد.
    تبصره 2 – شكایات مربوط به ایثارگران مشمول این ماده درخصوص عدم اجرای این قانون در كمیسیون ماده (16) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی قابل طرح میباشد.

    ماده 59 – قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و كانون وكلای دادگستری موظفند بیست و پنج درصد (25%) سهمیه صدور پروانه سردفتری و وكالت و مجوز كارشناسان رسمی دادگستری را به خانواده شاهد، جانبازان بیست و پنج درصد(25%) و بالاتر و آزادگان با شش ماه سابقه اسارت و رزمندگان با ششماه سابقه حضور در جبهه و درصورت واجد شرایط بودن اختصاص دهند.

    ماده 60 – دستگاههای موضوع ماده(2) این قانون مكلفند حسب درخواست جانبازان و آزادگانی كه قبل از تصویب این قانون در خدمت دستگاه بوده و قطع همكاری نمودهاند صرفاً برای یكبار نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمایند.
    تبصره – افرادی كه به موجب رأی صادره از مراجع قضائی یا هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا سایر مراجع قانونی مربوط به دلیل محكومیت از كار بركنار شدهاند مشمول این ماده نخواهند بود.

ماده 61 – آییننامه اجرائی این فصل از سوی بنیاد، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، ستاد كل نیروهای مسلح و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تهیه و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.

فصل هفتم - امور فرهنگی، آموزشی، ورزشی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
    ماده 62 - دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و مراكز آموزش عالی غیرانتفاعی موظفند با رعایت مقطع تحصیلی و نوع مؤسسه، نسبت به انتقال دانشجویان و پذیرفتهشدگان، آزادگان، اسرا، جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و همسر و فرزندان آنان و دانشجویان شاهد به دانشگاه یا مؤسسات آموزش عالی محل سكونت خانواده آنان و یا نزدیك‌ترین محل و همچنین تغییر رشته همطراز در گروه آزمایشی مربوط برای یك‌بار اقدام نمایند.

    ماده 63 – با هدف توسعه، ترویج و نهادینه نمودن فرهنگ جهاد، ایثار و شهادت و زنده نگهداشتن یاد شهیدان و حفظ و تقویت شأن و جایگاه الگوهای عینی عرصه جهاد، ایثار و شهادت، شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت با شرح وظایف و تركیب زیر تشكیل میشود.
    الف – شرح وظایف:
    1- سیاستگذاری در زمینه احیاء، حفظ، ترویج ونهادینه نمودن فرهنگ جهاد، ایثار و شهادت
    2- ساماندهی و هماهنگی در برنامهریزیهای كلان دستگاهها و نهادهای متولی دولتی و غیردولتی
    3- به‌كارگیری ظرفیتهای جامعه و كشور برای تحقق اهداف شهیدان، جانبازان و آزادگان
    4- ساماندهی نحوه تجلیل و تقدیر از ایثارگران و استفاده از توان و ظرفیت آنان در توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
    ب- تركیب:
    1- رئیس جمهور به عنوان رئیس شورا
    2- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
    3- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
    4- وزیر آموزش و پرورش
    5- وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشكی
    6- وزیر كشور   
    7- رئیس ستاد كل نیروهای مسلح
    8- رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران
    9- نماینده ولی فقیه در بنیاد
    10- رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس
    11- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
    12- رئیس سازمان تبلیغات اسلامی
    13- معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
    14- یكی از مجتهدین به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم
    15- رئیس مركز رسیدگی به امور مساجد
    16- رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر كشور
    17- دونفر از نمایندگان عضو كمیسیون اجتماعی با معرفی كمیسیون و انتخاب مجلس شورای اسلامی
    تبصره1- دبیرخانه شورا در بنیاد مستقر میباشد و مسؤولیت پشتیبانی علمی، پژوهشی و خدماتی متناسب با وظایف و مسؤولیت شورا را بر عهده خواهد داشت.
    تبصره2- دستگاههای اجرائی ذیربط موظفند به منظور توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از تشكلها و سازمانهای غیردولتی فرهنگی، هنری، پژوهشی و ورزشی كه در حوزه ایثارگران فعالیت مینمایند، حمایتهای مادی و معنوی بهعمل آورند.
    تبصره 3- دستورالعمل‌های داخلی شورا به پیشنهاد دبیرخانه به تصویب شورا خواهد رسید.
تبصره 4 – مصوبات این شورا با تأیید رئیسجمهور لازمالاجراء خواهدبود.
    ماده 64 – باتوجه به ضرورت حفظ،جمعآوری و تمركز كلیه اسناد و آثار شهدا و ایثارگران، دولت موظف است اقدامات لازم را در جهت حفظ و نگهداری اصل آثار و اسناد فرهنگی، هنری، تاریخی و علمی مكتوب و غیرمكتوب شهدا و ایثارگران دفاع مقدس و انقلاب اسلامی با رعایت اصول طبقهبندی به عمل آورد.
تبصره 1 – در صورت انتشار این آثار رعایت حقوق مادی و معنوی صاحبان آن الزامی است.
تبصره 2 – آییننامه اجرائی این ماده حداكثر ظرف سه ماه توسط بنیاد با همكاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، مركز اسناد ملی، ستاد كل نیروهای مسلح و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.

    ماده 65 - به منظور تجلیل از همسر، فرزند، والدین شهدا، مفقودان، اسرا و همچنین جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و رزمندگان، به آنان نشان ویژه اعطاء خواهد شد. اعطای نشان ویژه به كلیه ایثارگران، تابع آییننامه اجرائی خواهد بود كه در كارگروهی متشكل از نمایندگان بنیاد، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، ستادكل نیروهای مسلح با مسؤولیت معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری حداكثر ظرف شش ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. این نشان غیراز نشانهای دولتی است كه تحت آییننامه مربوط اعطاء میشوند.

    ماده 66 - بنیاد موظف است نسبت به تأمین و پرداخت صددرصد (100%) هزینه شهریه كلیه دانشجویان شاهد (همسر و فرزندان شهدا)، جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و همسر و فرزندان آنها و آزادگان و همسر و فرزندان آنان را كه در مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعیغیردولتی، پیامنور، شبانهدولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و هر مؤسسه و دانشگاه آموزش عالی شهریهبگیر مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مشغول تحصیل می‌باشند، اقدام نماید.
    تبصره – تعیین رشتههای تحصیلی مورد نیاز، نوع، میزان و شرایط پرداخت هزینه شهریه دانشجویی به موجب آییننامهای خواهدبود كه توسط بنیاد و با همكاری وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.

    ماده 67 - بنیاد موظف است نسبت به تأمین و پرداخت هزینههای خدمات آموزشی طرح شاهد در برنامههای آموزش عمومی و سایر برنامههای آموزش عالی از محل اعتباراتی كه به همین منظور در قوانین بودجه سنواتی پیشبینی میشود اقدام نماید.
    تبصره 1 - بنیاد موظف است نسبت به پرداخت كمك هزینه تحصیلی به دانش‌آموزان و دانشجویان شامل همسر و فرزندان شاهد، جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر، آزادگان و خانوادههای آنان اقدام نماید.
    تبصره 2 - آییننامه اجرائی این ماده از سوی بنیاد و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

    ماده 68 - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دیگر دستگاههای اجرائی متولی امور فرهنگی كشور مشمول این قانون موظفند نسبت به تولید برنامههای رادیویی و تلویزیونی و هنری مرتبط با ایثار و شهادت اقدام و از هنرمندانی كه در این زمینه فعالیت میكنند  به خصوص هنرمندان ایثارگر حمایت نمایند.
    تبصره – آییننامه اجرائی و تعیین میزان تولیدات برنامههای مورد نظر توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما با همكاری بنیاد حداكثر ظرف شش ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

    ماده 69 - به منظور تشویق و حمایت از نخبگان و سرآمدان علمی، فرهنگی، ورزشی و هنری خانواده شاهد و ایثارگران برای حضور مؤثر در عرصههای ملی و بین‌المللی، بنیاد موظف است با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ظرف شش‌ماه آییننامهای را در این خصوص تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.

    ماده 70 – وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و كلیه دانشگاههای دولتی و غیردولتی و دستگاههای اجرائی مشمول ماده(2) این قانون موظفند در اعطای سهمیههای ورود به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، بورسهای تحصیلی داخل و خارج  از كشور، فرصتهای مطالعاتی و دورههای دكترای تخصصی بیست درصد(20%) از سهمیه را به همسر و فرزندان شاهد، جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان آزادگان و همسر و فرزندان جانبازان بالای بیست و پنج درصد(25%) اختصاص دهند.
    تبصره – كسب حداقل هفتاد درصد(70%)حد نصاب شرایط علمی و امتیاز پذیرفتهشدگان برای رشتهها و مقاطع تحصیلی الزامی میباشد. این میزان درخصوص رشتههای پزشكی هشتاد درصد(80%) حد نصاب شرایط علمی میباشد.

    ماده 71 –
الف - تا پایان قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دانشگاهها و مراكز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و وزارتخانه‎های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، مكلفند حداقل ده درصد (10%) اعضای هیأت علمی مورد نیاز خود را از بین جامعه ایثارگران شامل رزمندگان با بیش از شش‌ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالای بیست و پنج درصد (25%)، آزادگان بالای سه سال اسارت، فرزندان جانبازان بالای پنجاه درصد (50%)، فرزندان شهدا و فرزندان آزادگان با بیش از سه سال اسارت كه دارای مدرك دكترای تخصصی مورد تأیید وزارتخانه‎های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی می‎باشند، حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال كاركنان دیگر دستگاهها یا تبدیل وضعیت كاركنان غیر هیأت علمی تأمین و از ابتدا آنان را به صورت عضو هیأت علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرائی مرتبط و تأثیر آن در پایه و مرتبه علمی بدون الزام به رعایت شرط سنی و آزمون استخدام نمایند. مسؤولیت اجرای این حكم به طور مستقیم بر عهده وزرا و رؤسای دستگاههای مذكور است. مقامات یادشده در این خصوص، خود مجاز به اتخاذ تصمیم می‎باشند. احكام و امتیارات این بند شامل اعضای هیأت علمی فعلی دارای شرایط فوق نیز می‎شود.
ب – پس از برنامه پنجساله پنجم توسعه، دانشگاههای‌دولتی و غیردولتی و مراكز آموزشی و پژوهشی وابسته به دستگاهها و قوای سه‌گانه موظفند بیست‌درصد(20%)‌ از سهمیه هیأت علمی خود را براساس آیین‌نامه‌ای كه توسط شورای عالی طرح و برنامه شاهد تهیه و به‌تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید به ایثارگران اختصاص دهند.
 
    ماده 72 - با توجه به ضرورت حفظ نشاط و شادابی ایثارگران و خانوادههای آنان، كلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده(2) این قانون كه دارای امكانات تفریحی فرهنگی، هنری و ورزشی میباشند با در نظر داشتن اصل عزتمندی،برای استفاده ایثارگران و خانواده آنان پنجاه درصد(50%) تخفیف در بهرهمندی از این تسهیلات در نظر گیرند.

فصل هشتم - منابع مالی و نظارت
    ماده 73 - منابع مالی مورد نیاز با حفظ سهم سایر منابع بنیاد، در قالب مفاد لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی خواهد شد.
    تبصره 1 - سایر منابع بنیاد به عنوان درآمد اختصاصی بنیاد هرساله در لوایح بودجه سنواتی پیشبینی میگردد.
    تبصره 2 - به منظور شفافسازی منابع مالی اختصاص‌یافته برای خدمات‌رسانی به ایثارگران، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مكلف است نسبت به ایجاد فصل رفاه و تأمین اجتماعی ایثارگران و برنامههای ذیل آن متناسب با عناوین فصول این قانون در لوایح بودجه سنواتی اقدام نماید.

    ماده 74 - به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون و آییننامه اجرائی آن، رئیس بنیاد موظف است گزارش عملكرد هر سال را كه براساس شاخصهای هر برنامه و فعالیت تنظیم شده است حداكثر تا پایان آذر ماه سال بعد به مقاممعظمرهبری، رئیس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
    تبصره 1 - كلیه دستگاههای مشمول این قانون مكلفند هرساله گزارش عملكرد مربوط به نحوه و میزان ارائه خدمات و تسهیلات به ایثارگران مشمول این قانون را به بنیاد ارائه نمایند.
    تبصره 2 – ارائه گزارش از سوی دستگاههایی كه مستقیماً زیر نظر مقاممعظم رهبری هستند با اذن معظمله خواهدبود.

    ماده 75 – نوع، میزان و تعیین اولویت ارائه خدمات هرفصل طبق آییننامههایی خواهد بود كه توسط بنیاد با همكاری معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، ستادكل نیروهای مسلح،  وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای ذیربط(حسب مورد) تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

    ماده 76 - كلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغیالاثر میباشد.

    قانون فوق مشتمل بر هفتاد و شش ماده در جلسه مورخ سوم تیرماه یكهزار و سیصد و هشتاد و شش كمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت چهار سال در تاریخ بیست و پنجم شهریورماه یكهزار و سیصد و هشتاد و پنج، بندهای (الف)، (د)، (ه‍)، (و)، (ط) ماده (1) و تبصره‌های (1) و (2) ماده (3) و مواد (6)، (7)، (8)، (9)، (10)، (13)، (20)، (22)، (23)، (24)، (25)، (28)، (29)، (33)، (35)، (37) وتبصره‌های‌آن، (41) و تبصره‌های (1) و (2) آن، (49)، (52)، (55)، (56) و بخش اخیر فراز اول و فراز دوم ماده (57) و مواد (60)، (72) و (73) این قانون در تاریخ 2/10/1391 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با این قید كه: «قوانینی كه از سال 1386 تا 2/10/1391 به نفع ایثارگران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است  به قوت خود باقی و در ابلاغ این مصوبه لحاظ خواهد شد.» موافق مصلحت نظام تشخیص داده شد و مابقی مواد این قانون در تاریخ 29/1/1386 به تأیید شورای نگهبان رسید.
    عبارات الحاقی به ماده (21) كه در پی تطبیق با حكم بند «و» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به‌شرح ذیل به آن افزوده شده است، در طول برنامه پنجساله پنجم توسعه معتبر است: «و جایگزینی نیروهای خروجی خود»، «شهدا و»، «فرزندان و همسران»، «یك‌سال و بالای یك‌سال اسارت» و «و پنج درصد (5%) سهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل شش‌ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (25%) و آزادگان كمتر از یك‌سال اسارت اختصاص دهند.»
    بدیهی است سایر احكام مواد، بندها، اجزاء و تبصره‌های كلیه قوانینی كه طی سالهای 1386 تا 2/10/1391به نفع ایثارگران به‌تصویب رسیده است از جمله قوانین برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بودجه سال 1391 كل كشور در طول زمان اعتبار قانونی خود معتبر است.
    این قانون از تاریخ تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام (2/10/1391) به مدت چهارسال به صورت آزمایشی لازم‌الاجراء است. فهرست قوانینی كه برای مجریان غیرقابل استناد است، به شرح زیر اعلام می‌شود:
1- عبارت «شهریه دانشجویان جانباز بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و فرزندان آنان، فرزندان شاهد، آزادگان و فرزندان آنان» از بند «ك» ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/10/1389
2- بند «ب» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اصلاحی مصوب 7/6/1390
3- بند «هـ» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/10/1389
4- بند «و» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 18/11/1390 و 14/8/1391 (تبصره‌های این بند به قوت خود باقی است.)
5- بند «ل» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/10/1389
6- عبارت «برخورداری از مزایای بیمه مذكور مستلزم پرداخت حق بیمه سهم كارمند توسط افراد فوق‌الذكر و سهم كارفرما توسط دولت است.» از ماده (228) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/10/1389نوع مطلب : جبهه و جهاد، شهید و شهادت، قوانین، 
برچسب ها : قانون جامع ایثارگران، رزمندگان، جانبازان، آزادگان، خانواده شهدا، دولت، مجلس،
لینک های مرتبط :


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


ما ایرانیان غیرتمند صرف نظر از عقاید سیاسی و ... مدیون شهداء و جانبازان و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس هستیم

مدیر وبلاگ : منصور رضایی زاده
نظرسنجی
آیا با برقراری رابطه دیپلماتیک با امریکا موافقید؟

جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :